Ako správne vyhotoviť závit

Závitovanie je zvyčajne jedna z posledných operácii v procese opracovania obrobku. Chyby vzniknuté pri procese závitovania môžu mať za následok ďalšie náklady spojené nielen s poškodeným závitníkom, ale často s materiálom obrobku, ako aj s procesmi pred závitovaním. Aby sa zabránilo týmto problémom odporúčame Vám prečítať a aplikovať odporúčania týkajúce sa procesu závitovania.

Proces závitovania

1.) Vŕtanie
Priemer vrtáka by mal byť zhodný s odporúčanými hodnotami zobrazenými na kalatógovom liste použitého nástroja. V prípade materiálov s Rm > 1200 MPa, priemer otvoru môže byť blízko horného limitu tolerancie. V prípade slepých otvorov, na dosiahnutie požadovanej použiteľnej dĺžky závitu, pri hĺbke vŕtaného otvoru by sa mala zohľadniť dĺžka špičky vrtáka, dĺžka kužeľu závitníka a zrazenie.
2.) Zrazenie hrany otvoru
Pre uľahčenie vstupu závitníka do otvoru a zníženie odporu
na začiatku pracovania, hrany vyvŕtaného otvoru by mali byť zrazené odihľovacím nástrojom s uhlom špičky 90
3.) Kontrola otvoru pre závitovanie
Pri rezaní závitu so závitníkom, malý priemer závisí od priemeru
vyvŕtaného otvoru. Korektnosť vyvŕtaného otvoru by mala byť
kontrolovaná kalibrom pre závitované otvory podľa odporúčania obsiahnutom v technickej sekcii ku kalibrom.

4.) Závitovanie
Pri závitovaní priechodzieho otvoru s použitím závitníka s lamačom, Veľkú pozornosť musíme venovať vtedy keď odstraňujeme závitník z otvoru.
Pre správne narezanie závitu a odvod triesky, výbeh závitníka z otvoru by mal zahŕňať celkovú dĺžku lamača + 3xP ( stúpanie závitu )
  Pri závitovaní slepých otvorov, by nemalo dôjsť ku kolízii medzi čelom závitníka a dnom otvoru.
V prípade číselne riadených strojov so synchrónnym závitovým cyklom. je odporúčané použiť uchytenie s minimálnou axiálnou kompenzáciou
  Použité rezné rýchlosti by malo byť vzaté do úvahy ako sú obrobok a závitník uchytené, typ opracovávaného materiálu, typ a stav stroja a podmienky mazania závitníka.
5.) Kontrola závitu
Po kompletnom dokončení závitovania, by mal byť skontrolovaný závitovým kalibrom v súlade s odporúčaniami obsiahnutými v technickej sekcii prislúchajúcej kalibrom

 

© 2019-2024 NTV - náradie SK. Všetky práva vyhradené. | Tvorba web stránok - Ján Ďuriga